Yhdistyksestä

IT-oikeuden yhdistys edistää IT- ja viestintätekniikkaan liittyvien oikeudellisten kysymysten osaamista ja tunnettuisuutta sekä toimii niistä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen jäsenkuntaan kuuluu lakimiehiä, opiskelijoita ja muita edellä mainittujen asioiden parissa yksityis- tai julkissektorilla työskenteleviä. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 700.

Yhdistys järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä vierailuja yrityksiin ja julkishallinon toimielimiin. Lisäksi se tekee aloitteita ja antaa lausuntoja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä. Yhdistys tukee myös edellä mainittuja asioita koskevaa tutkimustoimintaa ja koulutusta myöntämällä stipendejä. Yhdistys kuuluu useiden muiden kansallisten IT-oikeuden yhdistysten tavoin niiden kansainväliseen liittomuotoiseen kattojärjestöön (International Federation of Computer Law Associations eli IFCLA) luoden sekä uusia että ylläpitäen olemassa olevia kansainvälisiä suhteita muihin IT-oikeudellisiin yhteisöihin eri puolilla maailmaa. Lisäksi yhdistyksellä on läheiset siteet ja pitkäaikaiset yhteistyön perinteet International Technology Law Associationin (ITechLaw) kanssa.

Introduction in English. Finnish IT Law Association promotes the general knowledge of the legal matters relating to the information and communications technologies, and forms a link between the persons interested in such matters. The members of the association are lawyers, students and other persons, who are involved in said legal matters in both the private and public sectors. The number of the members is around 700.

The association organises seminars, discussions and visits to both companies and public sector bodies. In addition, it takes initiatives and issues statements in connection with legislative processes. The association also supports research work and education in the above-mentioned field by granting scholarships. The association belongs to the International Federation of Computer Law Associations (IFCLA) federating a large group of national IT law associations, creating both new and maintaining existing international relationships to other IT law communities in the world. In addition, the association has close ties and a long tradition of co-operation with the International Technology Law Association (ITechLaw).